Všeobecné obchodní podmínky T

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY OSOBNÍHO TRENÉRA
(dále jen „VOPSPSOT“)

Úvodní ustanovení
Smlouva o poskytování služby osobního trenéra (dále jen Smlouva) je uzavřena okamžikem podpisu této Smlouvy (formuláře Smlouva o poskytování služby osobního trenéra) oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uhrazením první splátky ceny služby (měsíční splátka služby) a to k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k uzavření Smlouvy. Nedílnou součástí Smlouvy jsou VOPSPSOT, které jsou v tištěné podobě přiloženy ke Smlouvě a současně jsou zveřejněny na našich webových stránkách. Podpisem Smlouvy stvrzujete, že jste se s nimi před podpisem Smlouvy seznámili, jakož i s veškerými podmínkami poskytovaných služeb, jejich specifikací a cenou. V období od uzavření Smlouvy do nabytí její účinnosti je příjemce služby oprávněn využívat služby osobního trenéra se souhlasem poskytovatele služeb a to po uzavření ústního dodatku ke Smlouvě, tzv. „Dokupu“.

Smluvní stranou Smlouvy se může stát pouze fyzická osoba. Osoba mladší 18 let věku je oprávněna uzavřít Smlouvu jen je souhlasem svého zákonného zástupce.

Služby v klubu (provozovně) RESPECT Club poskytuje společnost KAVIS, spol. s r.o., IČO: 47667664, se sídlem Palackého 465/16, 702 00 Ostrava – Přívoz, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 4968 (dále jen „poskytovatel služeb“). Kontaktní údaje, telefon: 722 366 893, E-mail: recepce@respectclub.cz. Poskytovatel služeb poskytuje služby v oblasti osvojení a rozvoji pohybových aktivit, dále tělovýchovné a sportovní služby v oblasti fitness a další související služby.

Balíček “MS – 12” – se rozumí smlouva o poskytování služby osobního trenéra uzavřená na dobu 6 měsíců, kde je měsíčně 12 osobních tréninků, přičemž jeden osobní trénink trvá 60 minut
Balíček “MS – 8” – se rozumí smlouva o poskytování služby osobního trenéra uzavřená na dobu 6 měsíců, kde je měsíčně 8 osobních tréninků, přičemž jeden osobní trénink trvá 60 minut
Balíček “MS – 5” – se rozumí smlouva o poskytování služby osobního trenéra uzavřená na dobu 6 měsíců, kde je měsíčně 5 osobních tréninků, přičemž jeden osobní trénink trvá 60 minut
Balíček “PT – 10” – se rozumí smlouva o poskytování služby osobního trenéra uzavřená na dobu 3 měsíců s celkovým počtem 10 osobních tréninků, přičemž jeden osobní trénink trvá 60 minut
DOKUP” – dodatek ke smlouvě o poskytování služby osobního trenéra spočívající v dodatečném „dokoupení“ libovolného počtu osobních tréninků, přičemž jeden osobní trénink trvá 60 minut

Doba trvání Smlouvy a další podmínky čerpání služby
Smlouva může být uzavřena na dobu určitou v délce 3, nebo 6 měsíců.

V případě, že Smlouva byla uzavřena na dobu 6 měsíců a příjemce služby po celou dobu trvání Smlouvy řádně plnil své povinnosti (zejména řádně a včas hradil cenu služby), trvání Smlouvy se automaticky prodlužuje o stejnou dobu, na jakou byla uzavřena, tj. na dalších 6 měsíců, pokud příjemce služby nebo poskytovatel služeb nejpozději 15 dnů před uplynutím doby druhé smluvní straně prokazatelným způsobem nesdělí, že o automatické prodloužení Smlouvy nemá zájem.

Smlouvu lze zrušit s účinky do budoucna zaplacením odstupného ve výši 40 % zbývající části ceny služby.

Po uplynutí prvních 6 měsíců je kterákoli smluvní strana oprávněna písemně vypovědět Smlouvu uzavřenou na dalších 6 měsíců bez udání důvodu. Výpovědní doba je jeden měsíc a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.

Příjemce služby je povinen vyčerpat ujednaný počet osobních tréninků v příslušném kalendářním měsíci, přičemž nevyčerpané osobní tréninky se nepřevádějí do dalšího kalendářního měsíce, není-li smluvních stranami ujednáno v každém konkrétním případě jinak.

Pozastavení Smlouvy
Smlouvu uzavřenou na dobu 6 měsíců je možné trvání Smlouvy dohodou smluvních stran pozastavit a to na dobu až tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců. O dobu pozastavení Smlouvy se prodlužuje doba trvání Smlouvy.

Odstoupení příjemce služby od Smlouvy
Příjemce služby je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu do 10 dnů od uzavření Smlouvy. Po uplynutí této lhůty je příjemce služby oprávněn odstoupit od Smlouvy s účinky do budoucna ze zákonných důvodů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odstoupení je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

Odstoupení poskytovatele služeb od Smlouvy
Poskytovatel služeb je oprávněn odstoupit od Smlouvy s účinky do budoucna ze zákonných důvodů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, přičemž za podstatné porušení Smlouvy je považováno zejména agresivní chování, opakované prodlení příjemce služby s úhradou ceny služby po dobu delší než 15 dnů či opakované porušování Provozního řádu a Smlouvy. Odstoupení je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

Cena služby a platby
Cena služby je ujednána ve Smlouvě. Splátka ceny služby se hradí jednou za dané zúčtovací období, přičemž zúčtovacím obdobím je jeden kalendářní měsíc. Splátka ceny služby za daný měsíc je splatná vždy nejpozději do 25. dne předchozího kalendářního měsíce, pokud ve Smlouvě není ujednáno jinak.

Práva a povinnosti příjemce služby
Příjemce služby má po předložení členské karty či jiného průkazu totožnosti právo na vstup do prostoru provozovny poskytovatele služeb na adrese ALŽÍRSKÁ 1539/18, OSTRAVA–PORUBA (dále také jen klub) v otevírací (provozní) době dle podmínek aktuální obsazenosti klubu a využívat vybavení a zařízení poskytovatele služeb v klubu, pokud to aktuální kapacita klubu umožňuje.

Po předchozí rezervaci (v on-line rezervačním systému klubu, nebo osobně či telefonicky na recepci klubu) má příjemce služby právo čerpat službu osobního trenéra.

Rezervaci je možné bezplatně zrušit v on-line rezervačním systému nebo osobně či telefonicky na recepci klubu nejpozději 12 hodin před poskytnutím služby.

Příjemce služby je povinen řádně a včas hradit cenu služby.

Příjemce služby je povinen chovat se k ostatním osobám v provozovně klubu ohleduplně, dodržovat pořádek, nerušit klidný provoz klubu a neomezovat práva ostatních osob nacházejících se v provozovně klubu. Příjemce služby je dále povinen zacházet šetrně s vybavením a zařízením klubu tak, aby nedocházelo k jeho poškozování či nadměrnému opotřebovávání.

Příjemce služby je povinen respektovat pokyny poskytovatele služeb, jeho zaměstnanců a jím pověřených osob.

Smlouva o poskytování služby osobního trenéra je nepřenosná. Příjemce služby není oprávněn postoupit Smlouvu třetí osobě bez souhlasu poskytovatele služeb.

Příjemce služby nemůže vstupovat do prostor provozovny poskytovatele služeb, pokud trpí infekčním onemocněním ve smyslu ust. § 2 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. V odůvodněných případech může poskytovatel služeb podmínit souhlas se vstupem do klubu a/nebo uzavření Smlouvy předložením lékařské zprávy potvrzující zdravotní stav dané osoby.

Příjemce služby nesmí v klubu provozovat žádnou trenérskou činnost, a to ani v případě, že vlastní trenérské oprávnění. Trenérskou činnost v klubu smějí provádět pouze osoby, které jsou k tomuto účelu ve smluvním vztahu s poskytovatelem služeb.

Příjemce služby smí využívat pouze trenérských služeb poskytovaných osobami, které jsou k tomuto účelu ve smluvním vztahu s poskytovatelem služeb.

Příjemce služby je povinen odkládat vnesené věci na místa k tomu určená (zejména šatní skříňky). Příjemce služby bere na vědomí, že poskytovatel služeb neodpovídá za škodu na vnesených věcech, které se povahou a hodnotou vymykají charakteru daného provozu (zejména klenoty, peníze a jiné cennosti).

Spor je možné řešit i mimosoudně
V případě, že dojde ke vzniku sporu, můžete jako spotřebitel, pokud se spor nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, podat u České obchodní inspekce návrh na mimosoudní řešení sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Rovněž můžete využít možnosti řešení sporu přes platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Fyzická kondice příjemce služby
Příjemce služby bere na vědomí, že personál klubu nemá zdravotnické vzdělání. V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se fyzické dovednosti nebo schopnosti k provádění fyzických úkonů by se měl příjemce služby před zahájením jakýchkoliv cviků poradit s nezávislým lékařem.

Jiná a závěrečná ustanovení
Elektronická komunikace a digitální sdělení včetně sledování jeho obsahu prostřednictvím webového rozhraní klubu RESPECT Club https://rezervace.respectclub.cz/ vyžaduje odpovídající hardwarové a softwarové vybavení. Digitální obsah, zejména sdělovaných informací, návrhů a potvrzení rezervace, zasíláme pouze Vám, na Vaši e-mailovou adresu, nebo zpřístupněním naší webové stránky (sekce), kde je digitální obsah umístěn. K přehrání digitálního obsahu, nebo zaslání digitálního obsahu v příslušné sekci, je nutné přihlásit se do Vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Kromě odpovídajícího hardwarového a softwarového vybavení je pro on-line přehrávání a zadávání digitálního obsahu nutné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení.

Poskytovatel služeb neodpovídá za nedostupnost digitálního obsahu, nebo nemožnost rezervace, změny a zrušení rezervace služby v případě nefunkčnosti, či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení, nebo aktualizaci, či údržby webové stránky. O přístupových údajích jste povinni dodržovat mlčenlivost. Rovněž jste povinni přístupové údaje a přístup k uživatelskému účtu zabezpečit proti použití a zneužití ze strany třetích osob.

Jako smluvní strana Smlouvy se dále zavazujete udržovat Vaše osobní údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé.

Digitální obsah může být chráněn autorským právem a není možné jej bez předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit, nebo umožnit jeho užití třetím osobám. Porušením autorských práv se vystavujete možnosti postihu nejen podle autorského zákona, ale i podle trestního zákoníku.

Tato Smlouva, jakožto smluvní i mimosmluvní závazky z ní vyplývající, se řídí právem České republiky. Veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s výkonem této smlouvy, budou s konečnou platností řešeny příslušnými českými obecnými soudy.

Poskytovatel služeb je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna bude druhé smluvní straně oznámena zasláním oznámení (včetně nového znění VOPSPOT) na jí uvedenou elektronickou adresu a uvedením na webových stránkách poskytovatele služeb www.respectclub.cz. V případě, že příjemce služby nebude se změnou VOPSPSOT souhlasit, je oprávněn Smlouvu vypovědět v jednoměsíční výpovědní době, která počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena.

Podpisem Smlouvy se příjemce služby zavazuje k dodržování Provozního řádu klubu, který je vyvěšen a je k dispozici na recepci a každém patře klubu.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2020.