Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o členství (dále jen „VOP“) 

Úvodní ustanovení
Smlouva o členství (dále jen „Smlouva“) je uzavřena okamžikem podpisu této Smlouvy (formuláře Smlouva o členství) oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uhrazením registračního poplatku a první splátky členského poplatku (měsíčního členského poplatku) a to k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k uzavření Smlouvy. Nedílnou součástí Smlouvy jsou VOP, které jsou v tištěné podobě přiloženy ke Smlouvě a současně jsou zveřejněny na našich webových stránkách. Podpisem Smlouvy stvrzujete, že jste se s nimi před podpisem Smlouvy seznámili, jakož i s veškerými podmínkami poskytovaných služeb, jejich specifikací a cenou. V období od uzavření Smlouvy do nabytí její účinnosti je člen oprávněn využívat služby klubu se souhlasem poskytovatele služeb a po uhrazení poměrné části měsíční splátky členského poplatku (tzv. PRORATA). 

Smluvní stranou Smlouvy (členem) se může stát pouze fyzická osoba. Osoba mladší 18 let věku je oprávněna uzavřít Smlouvu jen je souhlasem svého zákonného zástupce. 

Služby v klubu (provozovně) RESPECT Club poskytuje společnost KAVIS, spol. s r.o., IČO: 47667664, se sídlem Palackého 465/16, 702 00 Ostrava – Přívoz, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 4968 (dále jen „poskytovatel“). Kontaktní údaje, telefon: 722 366 893, Email: recepce@respectclub.cz. Poskytovatel poskytuje služby v oblasti osvojení a rozvoji pohybových aktivit, dále tělovýchovné a sportovní služby v oblasti fitness a další související služby. 

Typy členství a doba trvání smlouvy
Smlouva může být uzavřena na dobu určitou v délce 1 měsíce nebo 12 měsíců.

„RESPECT 1M“ se rozumí Smlouva  uzavřená na dobu 1 měsíce.
„RESPECT 12M“ se rozumí Smlouva uzavřená na dobu 12 měsíců.
„NOLIMITE+60“ se rozumí Smlouva uzavřená na dobu 12 měsíců pro osoby nad 60 let.
„NOLIMITE-18“ se rozumí Smlouva uzavřená na dobu 12 měsíců pro osoby do 18 let, kdy toto členství je časově omezeno v pracovní dny do 17:00 hod. Při překročení 17:00 hod, člen platí poplatek ve výši jednorázového placeného vstupu dle platného ceníku.

V případě, že člen po celou dobu trvání Smlouvy řádně plnil své povinnosti (zejména řádně a včas hradil členský poplatek, ceny příplatkových služeb a dodržoval provozní řád klubu), trvání Smlouvy se automaticky prodlužuje o stejnou dobu, na jakou byla uzavřena, tj. na další 1 nebo 12 měsíců, pokud člen nebo poskytovatel služeb nejpozději 15 dnů před uplynutím doby druhé smluvní straně nepodá písemnou výpověď, že o automatické prodloužení Smlouvy nemá zájem.

 Smlouvu uzavřenou na dobu 12 měsíců lze zrušit zaplacením odstupného ve výši 40 % zbývající části členského poplatku. Po uplynutí prvních 12 měsíců je kterákoli smluvní strana oprávněna písemně vypovědět Smlouvu uzavřenou na dalších 12 měsíců bez udání důvodu. Výpovědní doba je jeden měsíc a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně. Za písemnou výpověď se v tomto případě považuje vyplněný a podepsaný Výpovědní formulář, který je na webových stránkách poskytovatele služeb www.respectclub.cz a na vyžádání na recepci klubu.

Pozastavení členství
Smlouvu je možné po uplynutí prvního měsíce trvání Smlouvy písemnou žádostí pozastavit a to na dobu až tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Písemná žádost musí být doručena Poskytovateli nejpozději poslední den kalendářního měsíce před pozastavovaným obdobím. Během doby pozastavení je člen povinen platit za každý kalendářní měsíc této doby snížený členský poplatek 200,-Kč, a to za každý takto pozastavený měsíc. V případě pozdní žádosti o pozastavení je člen povinen zaplatit další poplatek 200,-Kč a to za každý zpětně pozastavený měsíc. Po dobu pozastavení členství člen není oprávněn bez souhlasu poskytovatele služeb vstupovat do prostoru provozovny poskytovatele služeb na adrese ALŽÍRSKÁ 1539/18, OSTRAVA–PORUBA a není oprávněn využívat vybavení, zařízení a další služby poskytovatele služeb v klubu. O dobu pozastavení členství se prodlužuje doba trvání Smlouvy. 

Odstoupení od Smlouvy
Člen je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu do 10 dnů od uzavření Smlouvy. Po uplynutí této lhůty je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

Poskytovatel služeb je oprávněn odstoupit od Smlouvy s účinky do budoucna ze zákonných důvodů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, přičemž za podstatné porušení Smlouvy je považováno zejména agresivní chování, opakované prodlení člena s úhradou členského poplatku po dobu delší než 15 dnů či opakované porušování Provozního řádu a Smlouvy. Odstoupení je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. 

Výše členského poplatku je ujednána ve Smlouvě. Splátka členského poplatku se hradí jednou za dané zúčtovací období, přičemž zúčtovacím obdobím je jeden kalendářní měsíc. Splátka členského poplatku za daný měsíc je splatná vždy nejpozději do 25. dne předchozího kalendářního měsíce, pokud ve Smlouvě není ujednáno jinak. V případě pozdní úhrady členského poplatku je člen povinen zaplatit poplatek 200,-Kč.

Člen obdrží v rámci registračního poplatku členskou kartu fungující v inteligentním systému členských karet. V případě ztráty členské karty je člen povinen zaplatit poplatek 200,-Kč za vystavení nové členské karty. Veškeré poplatky jsou včetně DPH a jsou nevratné.

Práva a povinnosti členů
Člen má po předložení členské karty právo na vstup do prostoru provozovny poskytovatele služeb na adrese ALŽÍRSKÁ 1539/18, OSTRAVA–PORUBA (dále jen klub) v otevírací (provozní) době dle podmínek aktuální obsazenosti klubu a využívat vybavení a zařízení poskytovatele služeb v klubu, pokud to aktuální kapacita klubu umožňuje.

Po předchozí rezervaci (v on-line rezervačním systému klubu, nebo osobně či telefonicky na recepci klubu) má člen právo:

  • účastnit se skupinových lekcí
  • na jednorázové provedení diagnostiky složení těla

Rezervaci je možné bezplatně zrušit v on-line rezervačním systému nejpozději 3 hodiny před poskytnutím služby, nebo osobně či telefonicky na recepci klubu nejpozději 30 minut před poskytnutím služby. Při nedostavení se na skupinovou lekci či nevyužití rezervované služby bez předchozího zrušení rezervace je člen povinen uhradit částku ve výši 50,- Kč.

Pokud to aktuální kapacita klubu dovoluje, má člen po předchozí rezervaci právo na využití příplatkových služeb klubu (ručníkový servis, solárium, pronájem osobní skříňky, občerstvení na baru) a to za ceny uvedené v Ceníku příplatkových služeb, který je členům k dispozici na recepci klubu.

Člen je povinen řádně a včas hradit členský poplatek a ceny příplatkových služeb.

Člen je povinen chovat se k ostatním členům ohleduplně, dodržovat pořádek, nerušit klidný provoz klubu a neomezovat práva ostatních členů. Člen je dále povinen zacházet šetrně s vybavením a zařízením klubu tak, aby nedocházelo k jeho poškozování či nadměrnému opotřebovávání.

Člen klubu je povinen respektovat pokyny poskytovatele služeb, jeho zaměstnanců a jím pověřených osob. Členství v klubu je nepřenosné. Člen není oprávněn postoupit Smlouvu třetí osobě bez prokazatelného souhlasu poskytovatele služeb.

Člen nemůže vstupovat do prostor provozovny poskytovatele služeb, pokud trpí infekčním onemocněním ve smyslu ust. § 2 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. V odůvodněných případech může poskytovatel služeb podmínit souhlas se vstupem do klubu a/nebo uzavření Smlouvy předložením lékařské zprávy potvrzující zdravotní stav dané osoby.

Člen nesmí v klubu provozovat žádnou trenérskou činnost, a to ani v případě, že vlastní trenérské oprávnění. Trenérskou činnost v klubu smějí provádět pouze osoby, které jsou k tomuto účelu ve smluvním vztahu s poskytovatelem služeb. Člen smí využívat pouze trenérských služeb poskytovaných osobami, které jsou k tomuto účelu ve smluvním vztahu s poskytovatelem služeb.

Člen je povinen odkládat vnesené věci na místa k tomu určená (zejména šatní skříňky). Člen bere na vědomí, že poskytovatel služeb neodpovídá za škodu na vnesených věcech, které se povahou a hodnotou vymykají charakteru daného provozu (zejména klenoty, peníze a jiné cennosti).

Spor je možné řešit i mimosoudně
V případě, že dojde ke vzniku sporu, můžete jako spotřebitel, pokud se spor nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, podat u České obchodní inspekce návrh na mimosoudní řešení sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Rovněž můžete využít možnosti řešení sporu přes platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Fyzická kondice členů
Člen bere na vědomí, že personál klubu nemá zdravotnické vzdělání. V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se fyzické dovednosti nebo schopnosti k provádění fyzických úkonů by se měl člen před zahájením jakýchkoliv cviků poradit s nezávislým lékařem.

Jiná a závěrečná ustanovení
Elektronická komunikace a digitální sdělení včetně sledování jeho obsahu prostřednictvím webového rozhraní klubu RESPECT Club https://rezervace.respectclub.cz/ vyžaduje odpovídající hardwarové a softwarové vybavení.  Digitální obsah, zejména sdělovaných informací, návrhů a potvrzení rezervace, zasíláme pouze Vám, na Vaši e-mailovou adresu, nebo zpřístupněním naší webové stránky (sekce), kde je digitální obsah umístěn. K přehrání digitálního obsahu, nebo zaslání digitálního obsahu v příslušné sekci, je nutné přihlásit se do Vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Kromě odpovídajícího hardwarového a softwarového vybavení je pro on-line přehrávání a zadávání digitálního obsahu nutné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení.

Poskytovatel služeb neodpovídá za nedostupnost digitálního obsahu, nebo nemožnost rezervace, změny a zrušení rezervace služby v případě nefunkčnosti, či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení, nebo aktualizaci, či údržby webové stránky. O přístupových údajích jste povinni dodržovat mlčenlivost. Rovněž jste povinni přístupové údaje a přístup k uživatelskému účtu zabezpečit proti použití a zneužití ze strany třetích osob.

Jako smluvní strana Smlouvy se dále zavazujete udržovat Vaše osobní údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé.

Digitální obsah může být chráněn autorským právem a není možné jej bez předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit, nebo umožnit jeho užití třetím osobám. Porušením autorských práv se vystavujete možnosti postihu nejen podle autorského zákona, ale i podle trestního zákoníku.

Tato Smlouva, jakožto smluvní i mimosmluvní závazky z ní vyplývající, se řídí právem České republiky. Veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s výkonem této smlouvy, budou s konečnou platností řešeny příslušnými českými obecnými soudy.

Poskytovatel služeb je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna bude členovi klubu oznámena zasláním oznámení (včetně nového znění VOP) na jím uvedenou elektronickou adresu a uvedením na webových stránkách poskytovatele služeb www.respectclub.cz. V případě, že člen klubu nebude se změnou VOP souhlasit, je oprávněn do 30 dnů od tohoto oznámení Smlouvu vypovědět v jednoměsíční výpovědní době, která počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena.

Podpisem Smlouvy se člen zavazuje k dodržování Provozního řádu klubu, který je vyvěšen a je k dispozici na recepci a každém patře klubu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2024.