Zásady zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU (GDPR)

1. Společnost KAVIS, spol. s r.o.,  IČO: 47667664, se sídlem Palackého 465/16, Přívoz, 702 00 Ostrava, zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 4968 (dále také jako „Společnost“), zpracovává jako správce Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).

2. Vaše Osobní údaje Společnost zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

  1. plnění smlouvy (dále také jako „Smlouva“) dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  1. oprávněný zájem správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – ochrana majetku správce,
  1. odvolatelný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – marketing tj. zejména nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, včetně přímého marketingu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 1. reklamním a propagačním účelům Společnosti (zvukový a obrazový záznam)

3. Zpracovávané údaje

  1. jméno a příjmení, titul, popř. jméno a příjmení zákonného zástupce,
  1. adresa bydliště,
  1. adresa elektronické pošty, IP adresa
  1. telefonní číslo,
  1. datum narození,
  1. podoba (obličej i celá postava) a další údaje zjistitelné z foto či video kamer umístěných v provozovně Společnosti,
  1. hlasový projev z kamer umístěných v provozovně Společnosti,
  1. čas příchodu a odchodu, čerpané služby a produkty a související platby, rezervace
  1. členské číslo, pohlaví,
  1. číslo občanského průkazu či cestovního pasu,
 1. číslo bankovního spojení, údaje o kreditní/platební kartě.

4. Forma zpracování – osobní údaje bude správce zpracovávat automatizovaným a neautomatizovaným způsobem v tištěné nebo elektronické podobě.

5. Osobní údaje Společnost poskytne těmto třetím osobám:

  1. osobám poskytujícím Společnosti IT služby (zejména webhosting a interní systém);
  1. pro účel plnění smlouvy také externí účetní či daňovému poradci;
  1. pro účel plnění smlouvy také mohou být poskytnuty externí advokátní kanceláři, soudu či soudnímu exekutorovi;
 1. lektorům, trenérům, masérům, manažerovi klubu.

6. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

7. Osobní údaje budou Společností zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Společnosti, podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení. Informace uchovávané na základě uděleného souhlasu budou zpracovávány po dobu neurčitou do odvolání souhlasu, nejdéle však 2 roky od uskutečnění posledního kontaktu mezi Společností a Vámi.

8. Nákup zboží nebo služeb není podmíněn souhlasem se zpracováním osobních údajů a můžete tedy souhlas s uchováváním a zpracováváním výše uvedených osobních údajů na základě souhlasu nebo se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to tak, že zašlete společnosti na adresu elektronické pošty recepce@respectclub.cz zprávu nebo tuto skutečnost oznámíte společnosti telefonicky, případně speciálně pro:

 1. Zpracování osobních údajů pro účely marketingu postupuje dle odkazu pro odhlášení se ze zasílání obchodních sdělení umístěného v každém obdrženém emailu. 

Tímto odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů provedené
v minulosti ani pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti.

9. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

  1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Společnosti, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Společnosti, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
  1. PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Společnost o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  1. PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Společnost musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
  1. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Společnost již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.6. písm. f), Společnost může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, 
  1. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytli Společnosti se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby společnost tyto údaje předala jinému správci. 
 1. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Společnost Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

10. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Společnosti buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese recepce@respectclub.cz či telefonicky na čísle: +420 722 366 893.

11. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

12. Poskytnutí osobních údajů za účelem uzavření smlouvy je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.

13. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

14. V případě, že bude Společnost chtít užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně Vám poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

15. Pořizování fotodokumentace a nahrávek je předem avizováno, prostor, kameraman či fotograf jsou označeni, záběry a fotodokumentace je pořizována pouze v souvislosti s využíváním služby (cvičení, relaxace) v prostorách k tomu určeným. Subjekt údajů, který nechce být snímán či fotografován, může na dobu pořizování záběrů či fotografování přejít mimo prostor, ve kterém se záběry a fotodokumentace pořizují.  V případě pochybností či dotazů k pořizování video audio nahrávek a fotodokumentace máte možnost obrátit se na Společnost. Provoz kamerového systému je vyznačen a slouží dle článku 6 písm. f) nařízení GDPR k ochraně objektu a ochrany zdraví zákazníků i ostatních osob vstupujících do provozovny Společnosti. Správcem kamerového systému je Společnost. Data jsou uchovávána jen v rámci časové smyčky 12 dní a jsou následně smazána. Kamery jsou instalovány pouze u vnitřních. Zákazník je o prostoru monitorovaném kamerovým systémem informován nápisem nebo označením prostoru v požárně-evakuačním plánu.

16. Informace nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020